Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą może być:

 • rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

 • wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
 • wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika szkoły.

Mając na celu jak najszersze korzystanie przez wnioskodawców z nowych możliwości elektronicznego wypełniania i składania wniosków, proszę o przekazanie informacji o systemie obsługi wniosków o stypendia i zasiłki  szkolne znajdującym się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu, rozpropagowanie instrukcji dla wnioskodawcy przesyłanej w załączeniu i zachęcanie rodziców/opiekunów/pełnoletnich uczniów do wypełniania wniosków w systemie. Podkreślić należy, że system umożliwia autouzupełnienie we wniosku danych (z możliwością edycji) z bazy UONET, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu. W załączeniu przesyłam przygotowaną krótką informację dot. nowej formy składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, za pośrednictwem aplikacji, w celu wywieszenia jej na tablicach ogłoszeń w szkole, umieszczenie na stronie internetowej lub przekazanie wnioskodawcom aby zachęcić ich do samodzielnego wprowadzania wniosków do systemu. Korzystanie przez wnioskodawców z tej formy wnioskowania będzie, dla osób zajmujących się w Państwa placówkach przyjmowaniem wniosków, znacznym odciążeniem gdyż wnioski  wypełnione przez wnioskodawców elektronicznie i zapisane w systemie nie będą wymagały wprowadzania danych do systemu z wniosku przez pracownika Państwa szkoły. W przypadku składania wniosków wypełnionych ręcznie, które następnie muszą zostać wprowadzone do systemu przez pracowników szkoły, w celu automatycznego zaciągnięcia danych ucznia z bazy UONET, konieczne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie numeru PESEL ucznia zawartej we wniosku.

Każdy wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego musi być wprowadzony do systemu i złożony przez wnioskodawcę w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 1. STYPENDIA SZKOLNE

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

 Ustalenie wysokości dochodu... więcej szczegółów nt. stypendium w załączniku OW-PISMO-DOT.-STYPENDIOW-I-ZASILKOWPOBIERZ

 ZAŁĄCZNIKI: