Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Jesień to chyba najlepszy termin na sadzenie drzew i krzewów owocowych. WSPOMNIENIA z lat 1940-1945

WSPOMNIENIA...

HISTORIA POLSKI W HISTORII SZKOŁY


1918/19 - Utworzenie szkoły czteroklasowej w budynku przy ulicy Tatarskiej 6.
Były po dwa oddziały klasy pierwszej i drugiej. Razem 91 osób. Do klasy pierwszej chodziły dzieci z roczników 1905-10, do drugiej - 1905-11. Oceniano sprawowanie, pilność, porządek oraz przedmioty: język polski, historię, geografię, przyrodę, matematykę i religię. Skala ocen była taka jak dziś, od 1 do 6. Szkołą kierował M. Farbiszewski.

1919/20 - Szkoła powoli się rozrasta. Składa się z pięciu klas w ośmiu oddziałach.

1920/21 - W klasie piątej wprowadzono obowiązkowy język niemiecki.

1922/23 - W tym samym budynku mieszczą się: szkoła pięcioklasowa koedukacyjna i siedmioklasowa, w sumie 379 uczniów.

1924/25 - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wprowadza nowe oceny. Szkoła liczy 298 uczniów.

1927/28 - Powstaje publiczna szkoła siedmioklasowa III st., do której uczęszczają 542 osoby. Nowymi przedmiotami są: nauka o Polsce współczesnej, przyroda żywa. Wystawiano stopnie z poszczególnych przedmiotów i stopień ogólny ze wszystkich przedmiotów. Szkoła otrzymuje imię Henryka Sienkiewicza oraz sztandar.

1931/32 - W szkole uczy się 572 uczniów w trzynastu oddziałach. Kieruje nią Piotr Margraf.

1935/36 - W siedmioklasowej szkole naukę pobiera 374 uczniów. Rok szkolny podzielono na dwa półrocza.

1939/40 - Z powodu działań wojennych naukę rozpoczęto 30 września. Publiczna Szkoła Powszechna III st. Liczyła w sumie 450 dzieci, ale do końca roku szkolnego pozostało tylko 291 osób. Nie było zajęć praktycznych, historii, geografii. Kierownikiem szkoły została Gabriela Kulmowa.

1940/41 - Szkołę nr 10 połączono ze szkołą nr 26 tworząc jedną jednostkę organizacyjną - szkołę 10/26, liczącą czternaście oddziałów. Wróciły zajęcia praktyczne. W klasach pierwszych stosowano ocenę opisową. Kierownikiem szkoły został Bogumił Frelik.

1941/42 - dokonano rozłączenia organizacyjnego ze szkołą nr 26. W jedenastu oddziałach było 452 uczniów, ale promowano zaledwie 142. Zapisy w dokumentach szkolnych w języku polskim i niemieckim.

1943/44 - Do szkoły zapisano 294 uczniów, promowano112. Naukę zakończono 4 lipca. Wprowadzono oceny z uczęszczania na religię: regularny i nieregularny. Od klasy piątej uczono geografii.

1944/45 - W dziesięciu oddziałach (bez klasy siódmej) uczyło się 362 uczniów. Rok szkolny został podzielony na dwa półrocza i cztery okresy. Kierownikiem szkoły został Antoni Wośko.

1945/46 - Zapisano 334 uczniów, z tego promowano 232. W klasie szóstej uczono języka francuskiego, a w siódmej fizyki. Wprowadzono nauczanie w trybie przyśpieszonym; program klasy czwartej i piątej oraz piątej i szóstej realizowano w jednym roku szkolnym. Tym systemem uczyło się 47 uczniów, ale zdało tylko 17. Szkołą kierowała Stanisława Gałązka. 1946/47 - Szkołą znów kieruje (do roku 1954/55) Antoni Wośko

1955/56 - Przez dwa lata (do 1957) szkołę prowadzi Józef Sobczyk. W roku 1956 szkoła otrzymuje nowy budynek przy ulicy Kalinowszczyzna 70.

1958/59 - Kierownikiem zostaje Kazimierz Chyczewski. Ze szkół powszechnych zostaje usunięta religia.

1959/60 - Kierownikiem zostaje Władysław Kozłowski i pełni tę funkcję przez cztery lata.

1963/64 - Stanowisko kierownika obejmuje Franciszek Majder. Zmienia się patron szkoły. Pisarz noblista - Henryk Sienkiewicz zostaje zastąpiony działaczką ruchu robotniczego - Małgorzatą Fornalską. Stary sztandar zastąpiono nowym. Znaczna grupa uczniów przechodzi do szkoły nr 27.

1965/66 - Kierownikiem jest Józef Szrubka.

1966/67 - Funkcję kierownika, a później dyrektora szkoły pełni Henryk Zbęk. W roku 1968 wprowadzono klasę ósmą.

1978/91 - Przez 13 lat dyrektorem pozostaje Jan Błażukiewicz (najdłużej piastowana funkcja w historii szkoły). Do szkoły chodzi 1400 uczniów. 192 uczniów uzyskuje w tych latach tytuły laureata konkursu przedmiotowego. Za pierwsze miejsca w zawodach szkoła zdobywa 112 pucharów.

18 maja 1990 - Powroty: pierwszego patrona szkoły - Henryka Sienkiewicza, sztandaru z 1927 roku, krzyży w salach lekcyjnych.

1991/97 - Dyrektorem – po raz pierwszy z konkursu - zostaje mgr Elżbieta Trębińska. Wraca nauka religii.

1991/92 - W miejsce Komitetu Rodzicielskiego powołano Radę Rodziców. Pierwszym jej przewodniczącym zostaje pan Marek Stasiak.

4 pażdziernika 1992 - Reorganizacja szkoły; z 1356 uczniów pozostaje 805, reszta przechodzi do nowej szkoły przy ulicy Tumidajskiego. Tradycją stają się spotkania wigilijne i wielkanocne oraz uroczystość na cmentarzu w dniu 11 listopada, ku czci tych, którzy zginęli za Ojczyznę.

1993/94 - Rok Sienkiewiczowski w siedemdziesiątą piątą rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 10.

1996/97 - Z inicjatywy dyrekcji i rodziców powołano do życia Radę Szkoły, składającą się z dwóch przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów. Przewodniczącym Rady Szkoły pierwszej kadencji zostaje pan Ryszard Dudzic.

1997/98 - Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa mgr Halina Mackiewicz. W szkole uczy się 430 uczniów w 18 oddziałach. Budynek szkolny zostaje gruntownie odnowiony. Dobrze układa się współpraca między organami statutowymi szkoły. Czterech uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wysokie wyniki w nauce, a dwóch uzyskało tytuł laureata konkursów przedmiotowych.

11 listopada 1998 - DZIESIĄTKA KOŃCZY OSIEMDZIESIĄTKĘ ! Z tej okazji przygotowano uroczyste Święto Szkoły. Ufundowany został przez Radę Rodziców nowy sztandar, będący repliką historycznego sztandaru z 1927 roku.

1999/2000 - Reforma systemu oświaty. Mury szkoły po raz ostatni opuścili uczniowie klas ósmych.

2000/01 - Nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie klas I - VI.

2002/03 - Dyrektorem szkoły został mgr Jacek Misiuk. W szkole uczy się 342 uczniów, z którymi pracuje 29 nauczycieli. W dwóch grupach "O" do nauki szkolnej przygotowują się sześciolatki. Pracuje świetlica szkolna i biblioteka. Działają koła przedmiotowe, SKS, chór, kółko teatralne. Szkoła jest systematycznie modernizowana. Bardzo liczna grupa nauczycieli pokonuje kolejne szczeble awansu zawodowego.

2003/04 - Wiodącym motywem kadencji dyrektora Jacka Misiuka było wyremontowanie najbardziej zaniedbanych sal szkolnych i unowocześnienie szkoły poprzez upowszechnienie komputeryzacji i dostępu do internetu. Na początku gruntownej modernizacji zostaje poddana sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Biblioteka szkolna kończy tworzenie bazy danych i od 1 września uruchamia obsługę czytelników przy pomocy komputera.

2004/05 - Powstaje strona internetowa naszej szkoły. Administruje nią wicedyrektor Janusz Zuń. Pokój nauczycielski zostaje przeniesiony na parter, a w sali 28 powstaje pracownia historyczna. Kompleksowo skomputeryzowano księgowość i sekretariat.

2005/06 - Pracownia informatyczna otrzymuje nowy sprzęt, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkolna młodzież, jak co roku, odnosi wielkie sukcesy w konkursach międzyszkolnych: sportowych, polonistycznych, recytatorskich, teatralnych, plastycznych, itp. Szczegółowo odnotowane są na stronie internetowej. Do klasy pierwszej rodzice zapisują tak wiele dzieci, że można utworzyć trzeci oddział. Mamy klasy 1a, 1b, 1c.

2006/07 – Biblioteka otrzymuje nowy komputer i nowsze oprogramowanie MOL. Zostaje także zamówiona dla czytelni pracownia Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ICIM – cztery komputery z dostępem do internetu i urządzeniem wielofunkcyjnym (skaner, xero, fax), finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Będą służyć uczniom do wyszukiwania informacji potrzebnych na lekcjach. Szkoła zostaje laureatką ogólnopolskiej kampanii na projekt programu Szkoła bez przemocy. Zostaje otwarta nowa droga dojazdowa do szkoły od ul. Kleeberga. Obok szkoły powstaje ogródek jordanowski dla najmłodszych uczniów. Po raz kolejny powstają trzy oddziały klasy pierwszej. Dziesięciu nauczycieli osiąga najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany. Ogółem takich nauczycieli pracuje w szkole trzynastu (na trzydziestu dwóch zatrudnionych).

2007/08 – Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa dotychczasowy wicedyrektor mgr Janusz Zuń. Funkcję tę sprawuje do 31 października. Pierwszego listopada przechodzi do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Obowiązki dyrektora pełni wicedyrektor mgr Zuzanna Lipecka. W tym czasie zostają wymienione w szkole okna, drzwi, powiększona świetlica, przybywa nowych mebli i sprzętu. W czytelni zamontowana zostaje pracownia ICIM, wymienione zostają stoliki i krzesła. W wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Waldemar Stoczkowski. Obowiązki obejmuje 1 marca. Znów będziemy mieć trzy klasy pierwsze.

2008/09 - Szkoła obchodzi dziewięćdziesiątą rocznicę powstania. Na uroczystości w dniu 7 listopada dyrektor Waldemar Stoczkowski odebrał z rąk wiceprezydenta Włodzimierza Wysockiego Medal Prezydenta Miasta Lublin, przyznany z tej okazji szkole. Nasi uczniowie, od lat wygrywający konkursy w różnych dziedzinach, tym razem pokusili się o laur ogólnopolski. W konkursie literackim "Moja lektura nieobowiązkowa" zorganizowanym przez Poznańskie Targi Książki zajęli drugie miejsce. W klasach pierwszych rozpoczęła się realizacja trzyletniego projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny "Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy". W szkole trwały niezbędne remonty. Pomalowano trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski (uzupełniono meble), wydzielono i wyremontowano pokój pedagoga szkolnego. Odnowiono pomieszczenia i zakupiono nowe szafki do dwóch oddziałów przedszkolnych. Po raz czwarty zgłosiły się dzieci do trzech klas pierwszych. Mamy już prawie 400 uczniów.

2009/10 - Szkoła pracuje nad zwiększeniem oferty edukacyjnej. Poza godziną z art. 42 Karty nauczyciela, przeznaczoną na dodatkowe zajęcia z dziećmi, składa także wniosek o dofinansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny projektu zajęć edukacyjnych. Otrzymuje on akceptację i będzie realizowany od 1 września 2010. Trwają przygotowania i szkolenia nauczycieli, by w przyszłym roku szkolnym zaczął obowiązywać dziennik elektroniczny, ułatwiający rodzicom wgląd w oceny swoich dzieci. Uczniowie zdobywają liczne laury w artystycznych konkursach międzyszkolnych, co uwidocznione jest na szkolnej witrynie internetowej. Podczas roku szkolnego odświeżono szkolne korytarze, zmieniono wystrój wnęki na parterze, dodając gabloty na szkolne trofea i oba sztandary. Szkoła otrzymuje środki na remont ogrzewania. Będzie on przeprowadzony podczas wakacji. Szkoła systematycznie się rozrasta. Po raz piąty będziemy mieć trzy klasy pierwsze.

2010/11 - Rok szkolny przebiegał pod hasłem odkrywania talentów, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Odkrywaliśmy i wspieraliśmy uzdolnionych uczniów w bardzo wielu dziedzinach nauki i sztuki. Od fotografików, przez literatów, plastyków, muzyków, po polonistów, informatyków, przyrodników, geografów i sportowców. Internetowa kronika szkoły pełna jest informacji o ich osiągnięciach. Służyła temu także realizacja projektu zajęć edukacyjnych, dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
W szkole przeprowadzono generalny remont ogrzewania. Odnowiono salę gimnastyczną i zmodernizowano zaplecze kuchenne. W tym roku szkolnym będą funkcjonować dwa oddziały przedszkolne, w tym jeden dziesięciogodzinny.

2011/12 - Młodzież i nauczyciele pracują bardzo intensywnie, co owocuje sukcesami na terenie miasta i kraju. Uczennica klasy szóstej zostaje laureatką konkursu polonistycznego, uczeń klasy piątej zaś - zdobywa pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim, podobnie jest w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego. Liczne trofea w konkursach plastycznych trafiają do uczniów klas młodszych. Dziesiątka jest w tym roku szkolnym zdobywczynią największej liczby nagród w różnorodnych konkursach uczniowskich w Lublinie. Rok Seniora powoduje zacieśnienie współpracy z DPS "Kalina". W wakacje trwa termomodernizacja budynku szkoły.

2012/13 - Dyrektorem szkoły zostaje pani Ewa Momot, wicedyrektorem pani Renata Karczewska. Trwają prace termomodernizacyjne budynku szkoły. Generalny remont przechodzi szatnia, toalety, odnawia się pomieszczenia biblioteki, świetlicy oraz salę gimnastyczną. Na szkolnym boisku powstaje kolorowy plac zabaw. Mimo utrudnień praca z młodzieżą owocuje sukcesami tak na polu miejskim, jak i ogólnopolskim. W ramach projektu współfinansowanego przez EFS, szkoła wypracowuje sobie tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Laureatką konkursu polonistycznego oraz informatycznego "Mistrz komputera" zostaje uczennica klasy szóstej. Wprawdzie Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej był 2012, ale współpraca z sąsiadującym Domem Pomocy Społecznej wcale się nie skończyła. Zaowocowało to zaproszeniem przedstawicieli szkoły na uroczystość podsumowującą do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego.

2013/14 - W wyremontowanej świeżo szkole trwa intensywna, prowadzona wieloma metodami praca dydaktyczna. Młodzież bierze udział w konkursach przedmiotowych. Uczennica klasy szóstej osiąga piąte miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym "Mistrz komputera", inna zostaje laureatką konkursu przyrodniczego. Intensywnie propagowany jest zdrowy styl życia, w tym jazda rowerem. Szkoła gości ambasadora Danii, który spotyka się z młodzieżą, a następnie ruszają na wspólną przejażdżkę. W szkole drugi rok działa świetlica środowiskowa, prowadzona przez wolontariuszy. Trwają przyjęcia do klas pierwszych. Jest bardzo dużo chętnych, gdyż od następnego roku obowiązek szkolny obejmie wszystkich sześciolatków. Będą cztery oddziały. By udostępnić im dodatkową salę na drugim piętrze, pracownia informatyczna zostaje przeniesiona na pierwsze do sali nr 21.

2014/15 - Ten rok szkolny upłynął pod kątem wzbogacania oferty szkolnej o zajęcia organizowane poza szkołą, zgodnie z zasadą uczenia się przez zabawę. Często odbywały się one na świeżym powietrzu. Szczególny nacisk został położony na jak największą ofertę zajęć sportowych. Ma być ona połączona z planowaną przez ministerstwo na przyszły rok szkolny korektą asortymentu towarów sprzedawanych w sklepiku szkolnym oraz wyżywienia na stołówce. Dominować ma zdrowa żywność. Cel - kształtowanie u dzieci zdrowego trybu życia.
Uczniowie klas pierwszych - sześciolatki - otrzymali darmowy elementarz, ćwiczenia oraz podręcznik do języka angielskiego. W następnych latach kolejne klasy będą objęte programem "Darmowy podręcznik".

2015/16 - Do szkół trafia coraz więcej programów i projektów zewnętrznych, wzbogacających ofertę lub poprawiających warunki do nauki. Sukcesem było głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - będziemy mieli nowe boisko. Otrzymaliśmy też środki na zakup nowych książek do biblioteki w ramach projektu MEN "Książki Naszych Marzeń". W sklepiku i na szkolnej stołówce dominuje zdrowa żywność. Bierzemy też udział w działaniach Urzędu Miasta w ramach projektu "Rowerowy maj". Nasza uczennica zostaje jego zwyciężczynią. Coraz więcej uczniów przyjeżdża do szkoły rowerem. Nasza szkoła jest organizatorem trzech cyklicznych konkursów wojewódzkich. Dwie uczennice zostają laureatkami przedmiotowych konkursów językowych: polonistycznego i angielskiego.

2016/17 - Z dotacji Narodowego Programu Czytelnictwa zostaje zakupionych do biblioteki szkolnej niemal 900 książek, z czego 560 stanowią lektury. To odmienia oblicze biblioteki, zachęca czytelników. Przez kilka miesięcy realizowany jest projekt zespołu boisk sportowych z Budżetu Obywatelskiego. W czerwcu odbywają się tam pierwsze zajęcia wychowania fizycznego. Dla uczniów uzdolnionych ruchowo zostaje powołany Uczniowski Klub Sportowy, w ramach którego różnorodne zajęcia prowadzą profesjonalni trenerzy. Opracowała: mgr Irena Iwanicka