Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Załącznik do zarządzenia nr 15
z dnia 28.12.2022 r.

 

Procedura wydawania legitymacji szkolnej, karty rowerowej, duplikatu świadectwa

Procedura wydawania legitymacji szkolnej , karty rowerowej, duplikatu świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

 

Legitymacja szkolna

 1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną, która wypełniana jest pismem komputerowym (drukowana na giloszach) lub ręcznym, zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem:
  • - MEN-I/50a/2- dla wszystkich uczniów, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych; 
  • - MEN-I/50a-N/2- dla uczniów niepełnosprawnych. 
 1. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnych latach szkolnych przez umieszczenie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły.
 2. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję wydanych legitymacji szkolnych. Numer legitymacji szkolnej odpowiada kolejnemu numerowi ewidencyjnemu w danym roku kalendarzowym
 3. W celu wyrobienia legitymacji należy złożyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35 × 45 mm wykonane na jednolitym jasnym tle, mającym dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy. Na odwrocie zdjęcia należy napisać nazwisko, imię i klasę.

 

Zasady wydawania legitymacji szkolnej

 1. Legitymację szkolną wydaje się nieodpłatnie w przypadku:
  1. przyjęcia dziecka do szkoły;
  2. zmiany danych osobowych/sprostowania (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zamianę danych oraz posiadaną legitymację Załącznik nr 1;
  3. ukończenia jej ważność tj. brak miejsca do potwierdzenia ważności legitymacji (po okazaniu starej legitymacji);
 2. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek

 

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

 1. Duplikat legitymacji szkolnej wydaje się po wniesieniu opłaty w przypadku gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży
 2. W w/w przypadkach rodzice ucznia występują do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Załącznik nr 2
 3. Za wydanie nowej legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do poświadczenia własnoręczności podpisu 9 zł.
 4. Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał legitymacji.
 5. Odbiór duplikatu legitymacji potwierdza podpisem uczeń lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia w „Rejestrze wydanych legitymacji”.
 6. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy go zwrócić do sekretariatu szkoły.

 

Zasady wydawania wtórnika karty rowerowej

 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie wtórnika karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o wtórnik. Załącznik nr 3
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
 3. Za wydanie wtórnika karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

 

Zasady wydawania duplikatu świadectw szkolnych

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 4
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.
 4. Duplikat wystawia się na druku lub formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 5. Duplikat zawiera: – na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, – na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wystawienia duplikatu, pieczęć urzędowa.
 6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 7. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie – za potwierdzeniem odbioru.

 

WNOSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE WTÓRNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Opłatę za wydanie wtórnej legitymacji szkolnej należy wnosić na rachunek bankowy 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

84 1240 1503 1111 0010 0150 1875

z dopiskiem: „opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia, klasa”

 

WNOSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na rachunek bankowy 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

84  1240 1503 1111 0010 0150 1875 

z dopiskiem: „opłata za duplikat świadectwa szkolnego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy.

 

Opłaty dokonuje się:

 1. Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700):

Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

 1. Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł, duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.


załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4