Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

CZYM SIĘ ZAJMUJE PEDAGOG SZKOLNY?

• Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje niepowodzenia
• Wspiera uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych
• Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną
• Prowadzi działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły
• Zajmuje się działalnością profilaktyczną zgodną ze szkolnym programem profilaktyki
• Włącza się w organizację opieki i pomocy dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej
• Wnioskuje o przyznanie nagród i stypendiów za wyniki w nauce

Zadania te pedagog organizuje we współpracy:
• z nauczycielami
• z domem rodzinnym
• z instytucjami pomocowymi szkole